Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van De Breinschool en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen De Breinschool en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door De Breinschool, tenzij deze door De Breinschool uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De Breinschool is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden De Breinschool aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden De Breinschool zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.4 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

Definities

2.1 In de Algemene Voorwaarden De Breinschool worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

2.2 De Breinschool: De Breinschool en diens rechtsopvolgers dan wel een aan De Breinschool verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden De Breinschool van toepassing heeft verklaard.

2.3 Cursussen: Onder Cursussen worden eveneens opleidingen, en trainingen e.d. verstaan.

2.4 Garantie: Zoals nader omschreven in artikel 14.

2.5 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten en of diensten.

2.6 Producten: Alle door De Breinschool verstrekte producten en diensten en de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

2.7 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.00u) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

3 Overeenkomsten

3.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door De Breinschool wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan De Breinschool, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan De Breinschool de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden De Breinschool. Akkoord via de mail wordt als geldig akkoord beschouwd.

3.2 De Breinschool heeft het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van De Breinschool op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

3.3 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst.

3.4 Alle opdrachten worden door De Breinschool uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan De Breinschool kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

4 Aansprakelijkheid

4.1 De Breinschool zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijze kan worden verwacht.

4.2 De Breinschool is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Breinschool van de zorgvuldigheid, de deskundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

4.3 Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van De Breinschool die bij zorgvuldig handelen als bedoeld in lid b. zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

4.4 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan De Breinschool onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is De Breinschool voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

4.5 De Breinschool is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door De Breinschool, behoudens opzet of grove schuld van De Breinschool.

4.6 De Breinschool heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product/dienstverlening.

4.7 De Breinschool is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van materialen of producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, De Breinschool of derden.

4.8 De Breinschool is niet aansprakelijk voor overige tekortkomingen van door De Breinschool ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door De Breinschool ingeschakelde derden te aanvaarden.

4.9 Opdrachtgever vrijwaart De Breinschool tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart De Breinschool in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan De Breinschool onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van De Breinschool.

4.10 Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Niet-toerekenbare Tekortkoming

5.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van De Breinschool liggen en bedrijfsrisico’s van De Breinschool, zoals doch echter niet beperkt tot het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

5.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan De Breinschool de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.3 De Breinschool behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die De Breinschool voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

5.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

Nietigheid

6.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

6.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

7.1 Klachten zullen binnen een termijn van vier weken afgehandeld worden. De klant krijgt een ontvangstbevestiging met daarin de procedure en afhandelingstermijn. Wanneer uitstel noodzakelijk is, zal klant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld met vermelding van de verwachte datum van uitsluitsel. Wanneer klant en uitvoerder niet tot overeenstemming komen of wanneer klant het niet eens is met het oordeel van de uitvoerder, kan de klant beroep doen op een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. In casu Centrum Onderwijs Mediation. Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend voor uitvoerder. De klant kan altijd nog in hoger beroep bij de rechter. Consequenties van het oordeel van beroep worden door uitvoerder binnen dertig werkdagen uitgevoerd. Alle binnenkomende klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld alsmede geregistreerd, geadministreerd en bewaard gedurende twee jaar.

7.2 Op alle door De Breinschool met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

Werkzaamheden

8.1 Alle werkzaamheden, dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

Aanmelding Cursussen

9.1 Aanmelding tot deelname aan een Cursus dient bij voorkeur uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Cursus te geschieden. Indien de gewenste Cursus is volgeboekt, zal daarover een mededeling worden gedaan.

9.2 De Breinschool verzendt direct na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging of per e-mail van de voor Opdrachtgever geplande Cursus. Voor aanmeldingen die mondeling zijn geschied, wordt de opdrachtbevestiging geacht de aanmelding juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 3 (drie) werkdagen.

9.3 Cursussen worden verstrekt tegen de dan geldende Cursustarieven. De Breinschool is gerechtigd de door De Breinschool gemaakte kosten voor onder andere de huur van de Cursusruimte, het lesmateriaal e.d. in rekening te brengen.

Annulering

10.1 De Breinschool behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen te annuleren. Opdrachtgever zal in beginsel uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Cursuskosten zullen binnen een termijn van dertig dagen worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een cursus zijn, kan Opdrachtgever beslissen toch deel te nemen aan de Cursus tegen een hogere cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

10.2 Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de cursus, nadien wordt 50% van de verschuldigde cursuskosten in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever 1 (één) week of korter voor aanvang, of na aanvang van de cursus annuleert, behoudt De Breinschool zich het recht voor 100% van de verschuldigde cursuskosten in rekening te brengen.

Uitvoering

11.1 De Breinschool zal alles in het werk stellen om de cursus te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een cursus als gevolg van bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal De Breinschool er naar redelijkheid naar streven om de cursus eventueel op een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursuskosten naar rato worden gerestitueerd.

Besloten Cursussen

12.1 Besloten cursussen zijn voor Opdrachtgever verzorgde cursussen, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door Opdrachtgever. Besloten cursussen kunnen zowel op locatie van De Breinschool als op locatie van Opdrachtgever verzorgd worden.

12.2 Tarieven voor besloten cursussen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien achteraf blijkt dat meer of minder deelnemers zich hebben opgegeven of hebben deelgenomen dan in de offerte werd aangenomen, heeft De Breinschool het recht de Cursusdagprijs te verhogen of te verlagen.

12.3 Indien besloten cursussen op locatie bij Opdrachtgever worden gegeven, dient deze ook voor de benodigde faciliteiten en ruimte te zorgen.

Weigering Deelnemer

13.1 De Breinschool behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de cursus te weigeren: a) indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de cursus; b) uit concurrentieoverwegingen dan wel andere voor De Breinschool redelijke gronden.

Garantie

14.1 Cursussen worden gegeven op basis van een niet goed geld terug Garantie. Wanneer Opdrachtgever hierop een beroep wenst te doen, dan dient Opdrachtgever de dag waarop de cursus gegeven wordt hierop schriftelijk en met redenen omkleed een beroep op te doen.

Intellectuele eigendom

15.1 De Breinschool behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot cursus, materiaal en/of documentatie die wordt verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

15.2 De Breinschool is gerechtigd om zonder expliciete toestemming van de Opdrachtgever beeldopnames van de cursus te maken. Opdrachtgever mag slecht beeldopnamen maken van de Cursus na schriftelijke toestemming van De Breinschool.

Voorbehoud

16.1 De Breinschool verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen De Breinschool en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door De Breinschool opgestelde overeenkomst is ontvangen door De Breinschool en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien De Breinschool met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt De Breinschool zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

Prijzen en Betalingen

17.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

17.2 De Breinschool zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

17.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan De Breinschool verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan De Breinschool verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

17.4 Bovenstaande bepalingen laten overige De Breinschool toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

17.5 De Breinschool is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is De Breinschool gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De Breinschool uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Vertrouwelijkheid

18.1 De Breinschool en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

18.2 De Breinschool is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de De Breinschool website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

18.3 De tussen De Breinschool en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Breinschool.

Adviezen

19.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

19.2 De Breinschool is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

19.3 De Breinschool zal adviezen geven op basis van door De Breinschool aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 19. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

20.1 De Breinschool zal alles in het werk stellen om de privacy van persoonlijke gegevens te respecteren. De Breinschool conformeert zich daarom volledig aan deze wet.

20.2 De Breinschool heeft haar privacy-verklaring opgenomen op haar website.

Levering en producten

21.1 Leverbare producten worden (binnen Nederland) gewoonlijk binnen 8 werkdagen verstuurd, tenzij De Breinschool redenen heeft niet tot levering over te gaan of er in overleg met De Breinschool anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

21.2 Tijdens Nederlandse schoolvakanties worden geen producten verstuurd, mits anders overeengekomen met de opdrachtgever.

21.3 Niet leverbare producten worden, na bestelling, voor de opdrachtgever in nota gehouden. Zodra een product leverbaar wordt, worden de op voorhand geplaatste bestellingen uitgeleverd.

21.4 De verzendkosten van producten worden weergegeven in het bestelproces en zullen op de factuur vermeld staan.

Herroepingstermijn

22.1  De Opdrachtgever heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De Opdrachtgever heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van de Opdrachtgever naar De Breinschool zijn voor kosten van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Breinschool geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de Opdrachtgever contact met De Breinschool opnemen via info@debreinschool.nl. De Breinschool zal het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.